Gunah se Touba karna wajib hai magar Gunah se bachna farz
Hazrat AbuBakr (R.A)
Touba karne se behter hai k Gunah kiya hi na jaye
Hazrat Umar (R.A)
Gunah kisi na kisi surat Dil ko pareshan rakhta hai
Hazrat Usman (R.A)
Sub se bara gunah wo hai jo karne wale ki nazar mein chota ho.
Shab e Meraj
Mubarak

Sponsored Links