Read Namaz Eid-ul-Fitr Ki Sunnate 2014


Fitrana namaz se pehle ada karna

Ghusal karna

Sponsored Links

Maswak karna

Khushbu lagana

Eid gah paidal jana

Eid gah mein jo aabadi se dur ho eid ki namaz parhna

Aik raste se jana aur dusre raste se wapis aana

Eid ki namaz se pehle ghar mein ya eid gha mein nafil namaz na parhna ghar aakar parhe to kuch harj nahi.

Namaz eid-ul-fitr se pehle khajur ya koi mithi cheezen khana